Csapó Balázs Tibor e.v. adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2018. 07.05.
Tájékoztatás az Adatvédelmi Minőségpolitikáról

Csapó Balázs Tibor e.v., mint adatkezelő önként felismert küldetése az, hogy a személyes adatok védelme területén felelősségteljes vállalkozóként jogszerű, rugalmas és életszerű adatvédelmi garanciákat biztosítson mind ügyfelei, mind más érintett magánszemélyek számára. Legfőbb célkitűzésem az adatvédelem területén, hogy az európai unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (az úgynevezett: „GDPR”), valamint a magyar jogszabályoknak megfelelő jogi, informatikai és szervezési megoldásokat használjak, ezzel is elősegítve a vállalkozás akár belső-, akár külső kapcsolatban álló érintett dolgozók, természetes személyek, magánszemélyek jogainak, érdekeinek az érvényesülését.

Alapvető céljaim közé tartozik, hogy adatkezelési folyamataim, műveleteim biztonsága magas színvonalú legyen, s így minél többet tehessek a mai információs társadalomban és technológiai fejlettség mellett 100 %-os biztonsággal nem elkerülhető adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. Céljaim közé tartozik, hogy ügyfeleim tevékenységük során megértsék és azonosítani tudják az adatvédelem Európa-szerte megnőtt jelentőségét, átlássák az egyes tevékenységek adatkezelési vonatkozásait.

Fentiek érdekében pontosan azonosítom, értékelem az egyes konkrét adatkezelési műveleteket, megoldási módokat fejlesztettem ki az adatkezelések nyilvántartására, elvégzem a szükséges kockázat kezeléseket és intézkedek a feltárt kockázatok csökkentésére, elhárítására. Fentieknek megfelelve alakítottam át hétköznapi tevékenységemet, dolgoztam ki a szabályzataimat, nyilvántartásokat, iratmintákat, kérelmeket, tájékoztatóimat. A jövőben folyamatosan figyelemmel kísérem az érintettek jogait, maradéktalan betartásuk érdekében folyamatosan belső oktatásokat tartok és tájékoztató dokumentumokkal hívom fel minden ügyfelem és partnerem figyelmét az adatvédelem fontosságára.

Csapó Balázs Tibor e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési tevékenységét.

Az adatkezelő megnevezése
Név: Csapó Balázs Tibor e.v.
Székhely: 9086 Töltéstava Jókai u. 6.
Telephely: 9022 Győr, Apáca u. 10.
Telefon: +36 96/328-399; +36 20/352-1416 (Nyitvatartási időben)
E-mail: csapobalazs@ora-oras.hu
Adószám: 47047510-2-28
Nyitva tartás: H-P 9.30-18.00; Sz: 9.00-13.00
Csapó Balázs Tibor e.v. honlapjainak címe: www.ora-oras.hu

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, az csapobalazs@ora-oras.hu címre írt levélben kérhet további tájékoztatást. Jogait és kéréseit tiszteletben tartjuk, a jogszabályban rögzített 30 napon belül teljesítjük.

Rendszergazda:
Név: Timár Mátyás e.v.
Székhely: 9081 Győrújbarát, Petőfi u. 59.
Adószám: 66689368-1-28
E-mail: tm@webid.hu
Tárhelyszolgáltató:
Név: Intrex-Hosting Kft
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 49/4
Adószám: 13929646-2-07
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-022967
E-mail: info@domain-zona.hu

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
3. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:A regisztráció törlésével azonnal.
6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja és elvei


Az adatkezelés célja

Csapó Balázs Tibor e.v. adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5§ (1) pontja és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR).
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük megrendelőinket, partnereinket. Felhívjuk adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának bekérése.

Adatkezelés elvei

Csapó Balázs Tibor e.v. a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat Csapó Balázs Tibor e.v. az érintett megrendelők és partnerek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.
Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik fél figyelmét felhívja, akik részére személyes adatokat továbbít. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Az elveknek való megfelelésért az adatkezelő felelős.

A kezelt személyes adatok köre

Ha Ön valamelyik felületünkön regisztrál, akkor a következőkben ismertetett adatokat gyűjtjük. Minden szolgáltatásunk esetében rögzítjük a következő adatokat biztonsági szempontból:
– Megtekintett oldal és megtekintés időpontja
– IP cím

Adatrögzítés során megadandó személyes adatok

Megrendelők, partnerek adatai
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékesítés stb.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
Név, lánykori név, anyja neve, születési hely és idő, lakhely/székhely, telephely, telefon, e-mail, társas vállalkozás esetén a vállalkozás neve és képviselője, adószám.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: Csapó Balázs Tibor e.v.
Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatkezelő.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbiakban lehet kezdeményezni:
- postai úton,
- személyesen
- csapobalazs@ora-oras.hu email címen.

Hírlevél


Az adatkezelés célja: az érdeklődő engedélyt ad hírlevelek, tájékoztató anyagok küldésére, melyekben rendszeres tájékoztatást kap az új termékekről, régi modellekről, akciókról, kedvezményekről valamint leendő ügyfelekkel az információk megismertetése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amit bármikor visszavonhat.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: Csapó Balázs Tibor e.v.
Az adatkezelés időtartama: határozatlan, a megrendelő, partner hozzájárulásának visszavonásáig.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– csapobalazs@ora-oras.hu e-mail címen.
– leiratkozással

Adatkezelés a vállalkozó webáruházában


A vállalkozó által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
A vállalkozó a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
A vállalkozó számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vállalkozó ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a vállalkozó adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a vállalkozó IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

Csapó Balázs Tibor e.v. által forgalmazott termékek, szolgáltatások megrendelése

Az adatkezelés célja
– Jogaik védelme
– Beazonosítás, kapcsolattartás
– Jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása
– Termékek, szolgáltatások bemutatása, kérdések megválaszolása
– Számlázás
– Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés
– Jogos üzleti érdekek érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson történik, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő regisztrációval a szerződés megkötéséhez kötelező.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, cég adószáma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: Csapó Balázs Tibor e.v.
Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, a megrendelő, partner visszamondásáig
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton, személyesen
– e-mail útján a csapobalazs@ora-oras.hu

E-mailben tájékoztatást küldünk termékeinkről, szolgáltatásainkról, további eseményeinkről, újdonságainkról. Amennyiben jelzi, hogy nem szeretne többet ilyen jellegű levelet kapni, úgy adatai törlésre kerülnek.

Weboldal


Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím).
Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton
• e-mailben a csapobalazs@ora-oras.hu e-mail címen

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók


1. A megrendelt termék fizetésének módja
1.1. Webáruházi kártyás fizetés
A megrendelt Termék(ek) ellenértékét a CIB BANK bankkártyás fizetési rendszerén keresztül is kiegyenlítheti.
1.2. Előre utalás bankszámlára
A megrendelt Termék(ek) ellenértékét a előre történő utalással is teljesítheti az eladó Duna Banknál vezetett 58600283- 11100702 számú bankszámlaszámára történő utalással.
Név: Duna Takarék Bank Zrt
Székhely: 9022 Győr, Árpád út 93.
Adószám: 24719018-2-44
1.3. Futárnál utánvét készpénzben
Ezen fizetési mód választása esetén a megrendelt termék árát a csomag átvételekor a futárnál fizeti ki készpénzben.
1.4. Üzletben személyesen
Cím: 9022 Győr, Apáca u. 10.
Nyitvatartási idő: H-P 9.30-18.00; Sz: 9.00-13.00
Az üzletben készpénzben vagy bankkártyával lehetséges a fizetés teljesítése.
Az alábbi kártyákat fogadjuk el: MASTER CARD, MAESTRO, MASTER CARD ELECTRONIC, VISA, VISA
ELECTRON, V PAY, AMERICAN EXPRESS, UNION PAY, OTP BANK

Szállítási módok


2.1. Személyes átvétel
Személyes átvétel esetén az átvétel helye: 9022 Győr, Apáca u. 10.
Nyitvatartási idő: H-P 9.30-18.00; Sz: 9.00-13.00
1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Csapó Balázs Tibor e.v., Telephely: 9022 Győr, Apáca u. 10. +36
20/352-1416; +36 96/328-399
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
3. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online vásárlás lebonyolításáig tart.
6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.2. Házhoz szállítás
Webáruházunk megrendeléseit minden esetben külön megállapodással szállítja ki egy futárcég a megadott szállítási címére. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik saját járművel vagy futárszolgálat közreműködésével. A megrendelt termékeket a Express One Hungary Kft. ill. a Magyar Posta Zrt. futára szállítja ki Magyarország területén belül a Megrendelőnek, a megrendelésben megadott címre. Fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol a szállító cég futára munkaidőben /8.00-17.00 óráig/ át tudja adni a megrendelt terméket. A termék vételárának kiegyenlítése a futárnak készpénzben történik az áru átvételekor.
Futárcég adatok:
Név: Express One Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Adószám: 13947109-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 1-09-980899
Név: Magyar Posta Zrt. futárszolgálata

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás, fizetés a futárnak.
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Minden megrendelés kiszállítása mindig más futárszolgálattal történik.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
4. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online vásárlás lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Egyéb adatkezelések


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Csapó Balázs Tibor e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A honlapon végzett web-analitika


Tájékoztatunk, hogy Csapó Balázs Tibor e.v. weboldalának látogatásával hozzájárul a látogatottság méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez.
Cookie-k (Sütik) kezelése:
Amikor Ön a www.ora-oras.hu oldalt olvassa, az azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához
1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben akár több évig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes
adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Szolgáltatási palettánkat bővítjük marketing célból:
A szolgáltatási palettánk kialakítása és fejlesztése során megrendelőink, partnereink által megadott adatokat használjuk fel csoport szinten marketing akcióinkra. Egyedi azonosítást nem végzünk. A profil adatok alapján manuálisan létrehozott szűrők segítségével építünk csoportokat.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága Adatfeldolgozók megnevezése:

Csapó Balázs Tibor e.v.. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helye a telephelyén (9022 Győr, Apáca u. 10.) találhatók meg. Csapó Balázs Tibor e.v.. a honlapját saját maga üzemelteti.

Bizalmas adatkezelés
Csapó Balázs Tibor e.v. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az e-mail küldése a megrendelők, partnerek részére és a megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.
Csapó Balázs Tibor e.v. nem továbbítja, nem értékesíti és nem adja kölcsön marketing célokra megrendelői, partnerei személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén azonban átadhatja személyes adatait és más vonatkozó információkat.
Továbbá Csapó Balázs Tibor e.v. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.
Csapó Balázs Tibor e.v. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag Csapó Balázs Tibor e.v. számára – mint arra feljogosított - legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.
Csapó Balázs Tibor e.v. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely tényről Csapó Balázs Tibor e.v. e-mailben értesíti az érintetteket, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

Adatbiztonság
Az adatbiztonságot Csapó Balázs Tibor egyéni vállalkozónál a belső szabályzatok tartalmazzák.
Védelem:
Csapó Balázs Tibor e.v. rendszeresen frissít minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére.
Hozzáférés védelem:
Fizikai hozzáférés az infrastruktúrához erősen korlátozott. Minden esetben szükséges a megfelelő azonosítás.
Hálózat biztonság:
Tűzfalas védelem választja el az adatokat a külvilágtól.
Adatkezelés időtartama, adattovábbítás
Adatkezelés időtartama
Az adatokat határozatlan ideig, visszavonásig tároljuk.

Adattovábbítás
Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelez. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Jogorvoslati lehetőségek
Az érintetteket (megrendelők, partnerek, alkalmazottak) az alábbi jogok illetik meg. Megkeresés során a GDPR rendelet alapján maximum 30 napon belül válaszolunk. Az érintettek kérhetik, hogy tájékoztassuk őket az általunk kezelt személyes adataikról és kérhetik ezen adatok helyesbítését, törlését az adatkezelő elérhetőségein (személyesen, írásban és e-mailben a csapobalazs@ora-oras.hu címen).
A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani a kérő személyt. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

Hozzáférés joga
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, személyesen, illetve a csapobalazs@ora-oras.hu címre küldött e-mailben kérheti személyes adatai helyesbítését vagy módosítását.

Elfeledtetéshez való́ jog
Az érintettek kérhetik az általunk kezelt személyes adataik törlését. Csapó Balázs Tibor e.v. köteles törölni a megrendelőire, partnereire vonatkozó személyes adatokat, ha:

Az adatkezelés korlátozásához való́ jog
Az érintettek kérhetik, hogy személyes adataik kezelését korlátozzuk, ha vitatják a kezelt személyes adatok pontosságát.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelő fájlformátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog
A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk. A tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése
A tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális tájékoztató Csapó Balázs Tibor e.v. weboldalán érhető el.

További kérdések/válaszok
Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a csapobalazs@ora-oras.hu címre küldött e-mailben, személyesen, vagy írásban.
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Kérésére tájékoztatást
adunk a jogorvoslati lehetőségekről.
Győr, 2018. július 25.